Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2024 (PRV) – aktualizácia

Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2024 (PRV)

Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2023 (PRV) – aktualizácia

Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2023 (PRV)

Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2022 (PRV)

Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2021 (PRV) – aktualizácia

Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2021 (PRV)

Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2020 (PRV) – aktualizácia

Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2020 (PRV)

Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2019 (PRV)


Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2023 (IROP)

Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2022 (IROP)

Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2020 (IROP)

Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. pre rok 2021 (IROP)


Výzva – MAS 061/7.2/8
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 061/7.4/8
Prílohy na stiahnutie


Výzva č. 3 na výber odborných hodnotiteľov
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 061/6.4/5
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 061/7.2/7
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 061/7.4/7
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 061/7.2/6
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 061/7.4/6
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-002 BSZ – aktualizácia č.4
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-002 SZ – aktualizácia č.4
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-004 BSZ – aktualizácia č.5
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-004 SZ – aktualizácia č.5
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-002 BSZ – aktualizácia č.3
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-002 SZ – aktualizácia č.3
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-511-001 BSZ – aktualizácia č.5
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-511-001 SZ – aktualizácia č.5
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-004 BSZ – aktualizácia č.4
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-004 SZ – aktualizácia č.4
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-511-001 BSZ – aktualizácia č.4
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-511-001 SZ – aktualizácia č.4
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-004 BSZ – aktualizácia č.3
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-004 SZ – aktualizácia č.3
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-511-001 BSZ – aktualizácia č.3
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-511-001 SZ – aktualizácia č.3

Prílohy na stiahnutie

Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-511-001 BSZ – aktualizácia č.2
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-511-001 SZ – aktualizácia č.2
Prílohy na stiahnutie


Dovoľujeme si Vás informovať, že vo Výzve na predkladanie ŽoPr bola aktualizovaná Príloha č. 4 – kritéria pre výber projektov, v ktorej sa zmenil spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria pre pridelenie 4 bodov – a to v znení „Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS“.

Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-002 BSZ – aktualizácia č.2
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-002 SZ – aktualizácia č.2
Prílohy na stiahnutie


Oznámenie o zrušení Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok k aktivite B3 s kódom IROP-CLLD-Q066-512-003

Miestna akčná skupina OLŠAVA – TORYSA, o.z. oznamuje, že dňa 18.07.2022 sa ruší Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok k aktivite B3 s kódom IROP-CLLD-Q066-512-003.
Miestna akčná skupina pristupuje k zrušeniu výzvy, ktorú vyhlásila dňa 04.06.2020, z dôvodu, že výzva je vyhlásená minimálne 9 mesiacov a v rámci danej výzvy nebola schválená žiadna žiadosť o príspevok.

Dovoľujeme si Vás informovať, že vo Výzve na predkladanie ŽoPr bola aktualizovaná Príloha č. 4 – kritéria pre výber projektov, v ktorej sa zmenil spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria pre pridelenie 4 bodov – a to v znení „Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS“.

Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-003 BSZ – aktualizácia č.2
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-003 SZ – aktualizácia č.2
Prílohy na stiahnutie


Dovoľujeme si Vás informovať, že vo Výzve na predkladanie ŽoPr bola aktualizovaná Príloha č. 4 – kritéria pre výber projektov, v ktorej sa zmenil spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria pre pridelenie 4 bodov – a to v znení „Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS“.

Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-004 BSZ – aktualizácia č.2
Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-004 SZ – aktualizácia č.2
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 061/6.4/4
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 061/7.2/5
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 061/7.4/5
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS_061/6.4/3 – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-511-001 BSZ – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-511-001 SZ – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-002 BSZ – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-002 SZ – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-003 BSZ – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-003 SZ – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie


Informácia o aktualizácií výzvy

Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-004 BSZ – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Výzva – MAS IROP-CLLD-Q066-512-004 SZ – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 061/6.4/3
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 061/7.2/4
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 061/7.4/4
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS_061/6.4/2 – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Touto aktualizáciou č. 1 MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je zmena Schémy minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (podopatrenie 19.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 (DM – 4/2018), ktorá nadobudla platnosť a účinnosť dňa 17.12.2020. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 26.01.2021.


Výzva – MAS_061/7.2/2
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS_061/7.4/2
Prílohy na stiahnutie


Výzva č. 1 na výber odborných hodnotiteľov
Prílohy na stiahnutie


Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 061/7.2/3 – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Touto aktualizáciou č. 1 MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.05.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Výzva – MAS 061/7.4/3 – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Touto aktualizáciou č. 1 MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.05.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Výzva – IROP-CLLD-Q066-512-002
Prílohy na stiahnutie

Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.


Výzva – IROP-CLLD-Q066-511-001
Prílohy na stiahnutie

Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.


Výzva – MAS 061/6.4/1 – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Touto aktualizáciou č. 1 MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 29.04.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Výzva – IROP-CLLD-Q066-512-003
Prílohy na stiahnutie

Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.


Výzva – IROP-CLLD-Q066-512-004
Prílohy na stiahnutie

Dovoľujeme si Vás informovať, že po Usmernení pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR, MAS vo vyhlásených výzvach vymenila logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy.